Aktualności

Sprzątanie świata

Po raz kolejny uczniowie klas I-III uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Z przyjemnością stwierdzamy, że obszar, który sprzątamy co roku jest czysty.

J.Z. i I.A.

 

Ochrona danych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 • Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Szkoła Podstawowa w Galwieciach reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Galwiecie 18, 19-500 Gołdap, kontakt e-mailowy: sp.galwiecie@wp.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (a także Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o systemie informacji oświatowej, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wraz z rozporządzeniami do w/w ustaw), takich jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
  2. 9 ust. 2 lit. h RODO – w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, realizacji zadań z zakresu BHP;
  3. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia poprzez udostępnianie tych informacji wraz z wizerunkiem ucznia na oficjalnych stronach internetowych Administratora, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, zawodach sportowych, wycieczkach, imprezach, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW, itp;
 • Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.
  Odbiorcami danych osobowych są również podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Policja, podmioty medyczne, Gmina (wraz z jednostkami podległymi wyłącznie z zakresie ich działalności statutowej) oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap (jako organ prowadzący). Dane przetwarzane w celach promocyjnych Szkoły i uczniów będą udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora, tablicach informacyjnych, gazetkach, kronikach lub na stronach internetowych mediów (w szczególności lokalnych).
 • Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w szczególności przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Administratora, w tym związanych z archiwizacją.
 • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

 

Zakończenie roku szkolnego.

Dnia 22 czerwca uroczystym apelem pożegnaliśmy rok szkolny 2017/2018. Wśród rodziców, nauczycieli i uczniów pojawili się też zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas : Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Pan Piotr Wasilewski, radny Rady Gminy Pan Jan Steć oraz sołtys Galwieć Pan Maciej Kordjak. Za całoroczną pracę i wysiłek, uczniowie otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, a za zamiłowanie do sportu – statuetki. Z uśmiechem na twarzy wszyscy udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.
Życzymy cudownych wakacji.

Dzień Rodziny w SP w Galwieciach

19 czerwca w Szkole Podstawowej w Galwieciach odbyły się obchody Dnia Rodziny. Dzieci, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy Galwieć uczestniczyli we wspólnej zabawie. Celem spotkania było zachęcenie rodziców i dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zorganizowano liczne atrakcje: zawody sportowe, rodzinne karaoke, puszczanie baniek, malowanie na folii. Uczniowie klas IV – VII rozegrali MECZ O PUCHAR DYREKTORA. Uczniowie bardzo zaangażowali się w rozgrywki piłki nożnej. Zwycięzcy otrzymali Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Galwieciach. Następnie wszyscy udali się na wspólne ognisko i smaczne kiełbaski. Na koniec spotkania Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich na szkolną dyskotekę i zabawę przy muzyce.

 

 

SP w Galwieciach

 

Laureatka

Dnia 08.06.2018r. uczennica klasy I, Amelia Orzechowska odwiedziła Olsztyn. Została zaproszona na Galę VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Konkurs objęty był patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Dzięki zamiłowaniu Amelki do zajęć artystycznych, o naszej szkole usłyszano w województwie. Jak wyglądała gala wręczenia nagród można obejrzeć na

m.youtube.com   Olsztyn24:Gala VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Dbam o swoje bezpieczeństwo”(2)

 

Serdeczne gratulacje Amelko

Do góry