Tydzień Bezpiecznego Internetu

Zachęcamy do udziału w szkolnych konkursach informatycznych. Oto regulaminy:

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy Informatycznej

„Bezpieczny Internet”

I Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie,

– uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu,

– propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci,

– kształtowanie właściwych postaw zachowania.

II Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Galwieciach w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

III Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla  uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.

IV Termin konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 17 – 19.02.2020 r.

V Zakres wiedzy, obowiązującej na konkursie:

Treści związane z bezpieczeństwem w Internecie.

IV Ogłoszenie wyników i nagrody:

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lutego 2020 r. O uzyskanym miejscu zadecyduje liczba zdobytych punktów.

– Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy i drobne upominki oraz możliwość otrzymania oceny celującej z informatyki.

                         

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Bitowska

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

 „Jak wyobrażasz sobie Strażnika Internetu?”

I Cel konkursu:

Celem konkursu jest podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w Internecie, poprzez zaprojektowanie plakatu.

II Organizator konkursu

     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Galwieciach w ramach  obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

III Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej.

IV Prace konkursowe

Tematyka pracy: bezpieczeństwo w Internecie, plakat przedstawiający „Strażnika Internetu”

Technika pracy: dowolna

Format pracy: A4 lub A3

– Prace konkursowe muszą być oryginalne.

– Jeden uczeń zgłasza w konkursie tylko 1 plakat.

–  Prace muszą być wykonane indywidualnie.

V Miejsce i termin składania prac:

– Prace konkursowe należy dostarczyć do 28.02.2020r. do sali informatycznej i przekazać pani Małgorzacie Bitowskiej.

– Prace należy opatrzeć imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza autor.

VI Ogłoszenie wyników i nagrody:

– Nagrody i wyróżnienia przyznaje Jury Konkursu, kierując się zgodnością pracy z tematem Konkursu, walorami artystycznymi. Pod uwagę bierze się również pomysłowość, kreatywność i samodzielność wykonania pracy.

– Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – 02.03.2020 r.

– Organizator przewiduje dla laureatów konkursu dyplomy i drobne upominki.

VII Prawa autorskie:

– Prace złożone na konkurs nie mogą naruszać praw autorskich .

– W konkursie udział brać mogą wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.

                                                                                                                                                                                                          Organizator: Małgorzata Bitowska