Regulamin szkolnego konkursu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej z okazji obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Galwieciach.

 

 

1.Cele konkursu:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów,
 • pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,
 • kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
 • ukazywanie różnorodności biologicznej środowiska naturalnego,
 • szerzenie wiedzy o ochronie środowiska i znaczeniu obszarów chronionych,
 • wdrożenie do twórczego myślenia,
 • propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.

 

 1. Organizatorzy:

Nadleśnictwo Gołdap – reprezentowane przez p. Agnieszkę Iber

Szkoła Podstawowa w Galwieciach – reprezentowana przez p. Beatę Staśkiewicz.

 

 1. Uczestnictwo:

Uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Galwieciach.

 

4.Wymagany zakres wiadomości:

 • wiedza na poziomie nauczania blokowego z zakresu przyrody i ochrony środowiska,
 • formy ochrony przyrody w Polsce,
 • obszary chronione w Puszczy Rominckiej.

 

 1. Nagrody:
 • Organizatorzy Konkursu przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureata I, II i III miejsca, pozostali uczniowie otrzymują drobne upominki.
 • Nagrody zostaną ufundowane przez Nadleśnictwo Gołdap

 

6.Uwagi końcowe:

Konkurs ogłoszony zostanie w dniu 21.03.2018r., na zgłoszenia uczniów czekamy do 13.04.2018r. do szkolnego koordynatora. W dniu 18.04.2018r. odbędzie się konkurs szkolny składający się z testu z pytaniami zamkniętymi                  i otwartymi. W przypadku, gdy 2 lub 3 uczniów zdobędzie jednakową liczbę punktów, organizatorzy przeprowadzą dogrywkę w celu wyłonienia laureata I, II i III miejsca. Dogrywka odbędzie się w dniu 20.04.2018r.

 

Organizatorzy: